Flow-Flow admin info: Please choose stream layout on options page.

Ukrasi od recikliranog materijala 10/10

Božićni advent – izrada ukrasa od recikliranog materijala 9/10

Krupni otpad – legalno zbrinjavanje 8/10

Krupni otpad – ilegalno zbrinjavanje 7/10

Video: Staklo – pravilno odvajanje (06/10)

Video: Staklo – nepravilno odvajanje (5/10)

Video: Kompostiranje u vrtu (04/10)

Video: Kompostiranje u kućanstvu (3/10)

Video: Odgovorno postupanje s kućnim otpadom (2/10)

Video: Neodgovorno postupanje s kućnim otpadom (1/10)

Video: Odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvu

Video: Javna tribina na temu „Kako do manjih računa za smeće?“

Zadnje novosti Više vijesti

Kalendar odvoza komunalnog otpada 2019

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge. U nastavku donosimo detaljne upute za zbrinjavanje glomaznog i reciklabilnog otpada.

Eko činjenice…

Naš grad je dobar prema okolišu.
Stvaramo 350 kilograma otpada po stanovniku godišnje
Recikliramo dosta, ali možemo i trebamo još bolje!
Republika Hrvatska je među tri EU zemlje s najvišom stopom odlaganja otpada na odlagalištima.
Stvaramo manje otpada od hrvatskog prosjeka
Nastavljamo biti primjer dobre prakse.
Trebamo smanjiti količinu otpada na odlagalištima.
Sprječavanje nastanka, odvojeno prikupljanje, ponovna upotreba i kompostiranje samo su neke od metoda.
Osmislili smo kreativnu eko-kampanju te izradili promotivan plakat i letke.
Sve na jednom mjestu preuzmite u PDF formatu.

Društvene mreže

Projektom „Otpad uredi, kune uštedi“ Grada Crikvenice provest će se edukativno-informativna kampanja na temu održivog gospodarenja otpadom

Pokrovitelji projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda EU.